Działność Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

strona główna

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

Alior Bank konto nr 11 2490 0005 0000 4530 8344 3455

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowym osób
współdziałających w rozwoju i upowszechnianiu ergonomii
w Polsce.

 

Ty też możesz uczestniczyć w kształtowaniu warunków pracy, odpoczynku, rekreacji i środowiska naturalnego przez:

 • Zapisanie się do PTErg,
 • Zlecając opracowanie ekspertyzy lub zasięgając opinii ekspertów,
 • Wsparcie Towarzystwa dowolną sumą wpłaconą na konto towarzystwa

    Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (PTErg) jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowym osób współdziałających w rozwoju i upowszechnianiu ergonomii w Polsce.

    PTErg jest najbardziej powszechną organizacją ergonomiczną w Polsce, skupiającą specjalistów z różnych dziedzin. Zostało założone przez 214 członków założycieli (J.Rosner, J.Kaczmarek, A.Ogiński, Zb. Jethon, H.Ćwirko oraz Z.Zbichorski) 16 maja 1977 r. w Warszawie.

Zgodnie ze statutem działalność Towarzystwa koncentruje się na:

 • Upowszechnianiu w Polsce zasad ergonomii, przez organizowanie odczytów, konkursów, konferencji i sympozjów, a także działalności na łamach prasy, radia i telewizji,
 • Popieraniu i inicjowaniu prac naukowo-badawczych, wdrożeniowych i wynalazczych z dziedziny ergonomii,
 • Inicjowaniu i organizowaniu kształcenia specjalistów ergonomii oraz nauczania tej dziedziny w szkołach technicznych i wyższych uczelniach,
 • Inspirowaniu wdrażania naukowych osiągnięć ergonomii w praktyce życia gospodarczego i społecznego,
 • Współdziałania z Polską Akademią Nauk, z Komitetem Badań Naukowych, uczelniami, instytucjami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zawodowymi i społecznymi,
 • Współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń oraz reprezentowaniu osiągnięć polskiej ergonomii za granicą,
 • Prowadzeniu działalności doradczej, wykonywaniu ekspertyz i opinii.

Działalność PTErg jest bardzo szeroka. Z inspiracji członków Towarzystwa:

 • Wprowadzono ergonomię do programów wyższych uczelni technicznych, rolniczych, artystycznych i medycznych, opracowano podręczniki i skrypty do nauczania ergonomii,
 • Podjęto prace naukowe i badawcze w samodzielnych instytucjach naukowo-badawczych, w instytutach uczelnianych, w biurach projektowych i konstrukcyjnych,

PTErg corocznie organizuje:

 • Krajowe konferencje ergonomiczne, w tym dla wykładowców ergonomii w wyższych uczelniach,
 • Targi zastosowań ergonomicznych,
 • Kursy szkoleniowe dla konstruktorów i projektantów,
 • Wykłady i pogadanki w szkołach i zakładach pracy.

PTErg jest współredaktorem czasopisma „Ergonomia” oraz „Zeszytów Zastosowań Ergonomii”. Członkowie PTErg są autorami podręczników, skryptów i wielu artykułów z zakresu ergonomii.

Władzami Towarzystwa są:

 • Walny Zjazd Delegatów Oddziałów,
 • Zarząd Główny,
 • Główna Komisja Rewizyjna.

    Walny Zjazd Delegatów odbywał się co 3 lata (obecnie co 4 lata). Ostatni odbył się 22 maja 2019 r. w Warszawie. Do jego zakresu działania należy m.in. udzielanie absolutorium ustępującemu i wybór nowego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwalenie planu pracy i działalności, zmian w statucie i podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

    Zarząd Główny składa się z 11 członków, wybieranych co 4 lata przez Walny Zjazd Delegatów. Do zakresu działania Zarządu Głównego należą wszystkie obowiązki wynikające z zakresu działalności Towarzystwa, a w szczególności realizacja uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, opracowanie planów działalności i racjonalne gospodarowanie funduszami Towarzystwa.

    Główna Komisja Rewizyjna bada i opiniuje działalności ZG PTErg oraz zarządów oddziałów, zwracając uwagę na realizację zadań statutowych i uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.

    Polskie Towarzystwo Ergonomiczne składa się z 14 oddziałów:

 • Gdański
 • Koszaliński
 • Krakowski
 • Kujawsko-Pomorski
 • Lublelski
 • Łódzki
 • Podlaski
 • Poznański
 • Śląski
 • Tarnowski
 • Warszawski
 • Wrocławski
 • Zielonogórski

    Towarzystwo liczy obecnie około 450 członków. Wśród członków dominują inżynierowie – ok. 40%, w dalszej kolejności są lekarze – około 20%, ekonomiści i prawnicy – około 15 %, pozostałe 25% stanowią: biolodzy, pedagodzy, informatycy, inspektorzy pracy oraz przedstawiciele innych dyscyplin.

Prezesi PTErg:
 • 1977 – 1980 prof. Zbigniew Jethon
 • 1980 – 1986 dr Halina Ćwirko
 • 1986 – 1992 prof. Leszek Pacholski
 • 1992 – 1998 dr Halina Ćwirko
 • 1998 – 2006 dr Jerzy Marcinkowski
 • 2006 – 2014 dr hab. inż. Ewa Górska
 • 2014 – 2023 prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Sekretarze Generalni:
 • 1977 – 1980 dr med. Piotr Krasucki
 • 1980 – 1983 dr inż. Zygmunt Mirski
 • 1983 – 1986 prof. Jan Rosner
 • 1986 – 1992 dr Halina Ćwirko
 • 1992 – 1996 prof. Anna Batogowska
 • 1996 – 2002 dr hab inż. Ewa Górska
 • 2002 – 2006 prof. Ludmiła Borodulin-Nadzieja
 • 2006 – 2009 mgr Maciej Majewski
 • 2009 – 2010 dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • 2010 – 2014 dr Tomasz Tokarski
 • 2014 – 2019 dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • 2019 – 2023 dr Tomasz Tokarski

strona główna