Ergonomia

Wojciech Bogumił Jastrzębowski Obelisk Jastrzębowskiego Ergonomia strona główna

HISTORIA ERGONOMII

    Termin „ergonomia” został po raz pierwszy sformułowany przez wybitnego polskiego przyrodnika, profesora Instytutu Rolniczo – Leśnego w Marymoncie pod Warszawą W, B. Jastrzębowskiego. W roku 1857 Jastrzębowski ogłosił artykuł zatytułowany „ Rys ergonomii, czyli Nauki o pracy opartej na prawach zaczerpniętych z Nauki Przyrody”. Pisał w nim m.in. „Nazwiskiem Ergonomii, wziętym od wyrazu greckiego ergon (praca) i nomos (prawo, zasada), oznaczamy Naukę o Pracy.”

    W prawie 100 lat później – w 1949 r. powstało w Anglii Ergonomiczne Towarzystwo Naukowe. W latach następnych „ergonomia” przyjęła się w całej Europie, a następnie na innych kontynentach.

    W 1959 r. powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne (IEA – International Ergonomics Association), a w 1962 r. odbył się w Sztokholmie pierwszy jego Kongres.

    Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne skupia obecnie 47 towarzystw krajowych. Kongresy odbywają się co 3 lata. VII Kongres odbył się w sierpniu 1979 r. w Warszawie.

    W Polsce ergonomię zaczęto propagować i stosować w latach 60. Podjęte zostały wówczas na większą skalę prace badawcze i próby realizacji praktycznych rozwiązań. Kilka zespołów lekarzy przemysłowej służby zdrowia podjęło prace głównie z zakresu ergonomii korekcyjnej w zakładach przemysłu maszynowego i ciężkiego.

    Pod koniec lat 60. Rozpoczęto nauczanie ergonomii studentów w niektórych uczelniach technicznych, medycznych i artystycznych.

    W tym też czasie zaczęły powstawać pierwsze zespoły ergonomiczne w biurach projektowych przemysłu maszynowego zajmujące się badaniami z zakresu ergonomii koncepcyjnej.

    Współcześnie ergonomia ma bardzo szerokie zastosowanie nie tylko w konstrukcji, maszyn, urządzeń i narzędzi pracy, również w projektowaniu wyrobów użytkowych, jak też w odniesieniu do warunków pracy. Coraz częściej, zwłaszcza na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej wykorzystuje się ergonomię przy planowaniu warunków bytowych i rekreacyjnych ludności oraz do poprawy warunków ekologicznych.

    Stosowanie ergonomii zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy, właściwy relaks biologiczny w warunkach domowych i racjonalną ochronę środowiska naturalnego.

strona główna